Privacyverklaring

Melia Venue, gevestigd in Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Melia Venue verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Melia Venue (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

   • Geslacht;
   • Voor- en achternaam;
   • Geboortedatum;
   • Geboorteplaats;
   • Adresgegevens;
   • Telefoonnummer;
   • E-mailadres;
   • IP-adres;
   • Overige gegevens die actief door je worden verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op mijn website, in correspondentie en/of telefonisch;
   • Locatiegegevens;
   • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website;
   • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen;
   • Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
   • Internetbrowser en apparaat type.

De manier waarop ik gegevens verzamel:

Melia Venue verzamelt jouw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of door het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. Melia Venue verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door je is gegeven, op grond van een overeenkomst welke je met Melia Venue hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

 

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Melia Venue verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

   • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
   • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
   • Om jouw betaling af te kunnen handelen;
   • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
   • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
   • Om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken;
   • Om jouw bezoekersgedrag te analyseren.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Melia Venue bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Melia Venue verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Melia Venue een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Melia Venue blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Melia Venue gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

   • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
   • Je hebt het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Melia Venue;
   • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Melia Venue een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Melia Venue van je beschikt in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen;
   • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@meliavenue.nl.
    Melia Venue reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Melia Venue neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@meliavenue.nl.